Isikuandmete töötlemine

E.G.U. Erapraksis OÜ töötleb klientide isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega (sh ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega).

Isikuandmeid töötleme järgmistel eesmärkidel:

 • terviseseisundi diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada kliendi/patsiendi vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist ning taastada tervis;
 • ravidokumentide väljastamiseks kliendi/patsiendi või tema nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimesele või asutusele (sh seadustest tulenev kohustus andmete väljastamiseks);
 • kliendi/patsiendi kontaktandmeid temaga ühenduse võtmiseks;
 • muudel seadustest tulenevatel eesmärkidel ja viisil, mis on vajalik tervishoiuteenuse osutamiseks

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik tervishoiuteenuse osutamiseks või tulenevalt õigusaktidest.

Klient annab loa enda isikuandmete töötlemiseks isiklikult, kinnitades seda oma allkirjaga. Nõusolek võetakse kliendiga esmasel kohtumisel.

Kliendil on õigus

 • taotleda juurdepääsu enda kohta käivatele isikuandmetele vastavalt seadustes kehtestatule;
 • nõuda vajadusel andmete parandamist;
 • põhjendatult nõuda andmete kustutamist;
 • vajadusel ja põhjendatult piirata isikuandmete töötlemist;
 • esitada põhjendatud vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • esitada soov isikuandmete ülekandmiseks vastavalt E.G.U. Erapraksis OÜ võimalustele;
 • mitte nõustuda andmete automatiseeritud töötluse põhjal tehtud otsuste tegemisega;
 • võtta nõusolek tagasi, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud avalduse meiliaadressile juhiabi@eguerapraksis.ee;
 • esitada põhjendatud kaebus andmekaitse järelvalveasutustele.

Isikuandmete vastutav töötleja on E.G.U. Erapraksis OÜ.